Zwolnienie dyscyplinarne. Za co można je dostać, jakie są konsekwencje?

Zwolnienie dyscyplinarne. Za co można je dostać, jakie są konsekwencje? Źródło: pixabay.com/free-photos

Zwolnienie dyscyplinarne - czym jest i czy pracownicy mają się czego obawiać? Za niesprawowanie swoich obowiązków należycie pracodawca może zastosować środek przymusu i zwolnić niereformowalnego pracownika dyscyplinarnie. Jak długo będzie to widoczne w jego papierach? Na pewno to problem przy szansach na kolejną pracę.

Zwolnienie dyscyplinarne to rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z wyłącznej winy pracownika.

Jak możemy przeczytać w Artykule 52 Kodeksu Pracy - Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:

  1. ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
  2. popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
  3. zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Dyscyplinarka to rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia przez pracodawcę - dotyczy to zarówno pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, jak i tych, którzy pracują na umowie zlecenie, umowy na czas określony, czy umowę na zastępstwo. Może do tego dojść jedynie w kilku przypadkach, gdy pracownik dopuścił się ciężkiego naruszenia swoich obowiązków, kiedy popełnił przestępstwo, uniemożliwiające mu dalsze wykonywanie zawodu lub kiedy utracił uprawnienia, które upoważniały go do wcześniejszego wykonywania zawodu. Przykładem ciężkiego naruszenia swoich obowiązków, co jest najczęstszą przyczyną dyscyplinarek, jest nieuzasadniona nieobecność w pracy lub pojawienie się w niej pod wpływem alkoholu, co oczywiście jest niedopuszczalne.

Pracodawca może to zrobić w ciągu miesiąca po otrzymaniu informacji o zaistniałych wcześniej wymienionych czynnikach. Jednym z powodów, które uprawniają pracodawcę do dyscyplinarki, jest nieuzasadniona nieobecność pracownika w pracy. Rozwiązanie umowy musi być pisemnym oświadczeniem z przytoczeniem przyczyn tego zwolnienia. Powinno być stosowane wyjątkowo i z ostrożnością, i musi być uzasadnione szczególnymi okolicznościami, ponieważ niesie ono poważne konsekwencje dla pracownika, który w przyszłości może mieć problemy ze znalezieniem nowej pracy.

Zwolnienie dyscyplinarne: konsekwencje dla pracownika. Jak długo jest widoczne w papierach?

Pracownik tak zwolniony z pracy musi liczyć się z konsekwencjami, które będą się ciągnęły przez długie lata. Bardzo trudno będzie mu znaleźć nową pracę, ponieważ będzie to zawarte w świadectwie jego pracy. Tam będzie napisane, w jaki sposób kandydat został zwolniony z poprzedniego stanowiska. Taka informacje nie ulega przedawnieniu, więc do końca będzie widniała w świadectwie pracy.

Dyscyplinarkę mogą otrzymać także pracownicy podlegający szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem, mowa tutaj na przykład o pracownikach w okresie przedemerytalnym lub z pracownicach w ciąży.

  1. Urlop dziekański - kto może go wziąć? Pytania i odpowiedzi
  2. Kto może dostać urlop dla poratowania zdrowia? W jakim przypadku?
  3. Czy urlop wychowawczy jest płatny? Wszystkie informacje
  4. Ile lat pracy do emerytury? Okresy składkowe i wiek emerytalny
  5. Urlop okolicznościowy - z jakiej okazji można go wziąć?
  6. Wniosek o urlop bezpłatny. Urlop a ubezpieczenie
Następny artykuł
Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj pikio.pl na: Google News