Nowa ustawa o OZE

Propozycje kontrzmian w OZE

  1. Utrzymanie obowiązku odbioru energii z instalacji OZE przez cały okres ich żywotności

Obecny projekt ustawy zakłada, że zamiast czasu nieokreślonego (tak długo jak istnieje instalacja) jak w obecnym stanie prawnym obowiązek odbioru będzie tylko w pierwszych 15 latach istnienia instalacji. To w praktyce:

  • Może spowodować wyłączenie źródeł odnawialnych po 15 latach, szczególnie najmniejszych, m.in. poprzez znacznie niższe ceny energii odkupowanej z takich źródeł od średnich cen rynkowych.

  • Ograniczy rozwój instalacji, szczególnie tych opartych o innowacyjne technologie, gdyż okres spłaty takiej instalacji bez dotacji to 12-15 lat. Dopiero po tym okresie się na niej zarabia.

  1. Utrzymanie zasady rynkowej wyceny energii

Obecny projekt zakłada wprowadzenie ceny maksymalnej na sprzedaż energii z OZE tj. 105% średniej ceny rynkowej energii z poprzedniego roku pod groźbą odebrania świadectwa pochodzenia. Przepis ten znacząco ingeruje w zasady rynkowe, ogranicza swobodę działalności gospodarczej oraz czyni sprzedaż energii elektrycznej z OZE bezpośrednio do odbiorcy końcowego całkowicie nieopłacalną.

  1. Utrzymanie ulgi w podatku akcyzowym

Obecny projekt zakłada, że po wyjściu z okresu systemu dotacyjnego jedynie instalacje polegające na współspalaniu (mix energetyczny węgla i biomasy) będą mogły aplikować o ulgi w płaconym podatku akcyzowym. Brak ulg dla wszystkich typów instalacji OZE spowoduje zwiększenie kosztów produkcji a przez to obniży rentowność inwestycji w takie instalacje.

  1. Utrzymanie jednoczesnej możliwości otrzymania wsparcia na inwestycje oraz produkcję energii z instalacji OZE

Obecny projekt zakłada wprowadzenie ograniczeń w dostępie do systemu wsparcia. Przedsiębiorca decydujący się na wsparcie na etapie inwestycji, nie będzie mógł takowego otrzymać do jej produkcji. Projekt nie uwzględnia zatem wsparcia nakierowanego na pokonanie specyficznych dla danego źródła barier. Przykładem takiej bariery może być wysoki nakład inwestycyjny infrastruktury (drogowej/sieciowej), aby wyprowadzić energię z obszaru ubogiego, ze słabą infrastrukturę, ale jednocześnie charakteryzującego się wysokim potencjałem wytwórczym źródła w tym obszarze. Różnica w kosztach inwestycyjnych takiego przedsięwzięcia w porównaniu do równoważnego z gotową infrastrukturą nie pozwala konkurować bez otrzymania wsparcia.

  1. Utrzymanie systemu gwarancji ceny

Obecny projekt zakłada utrzymanie systemu zielonych certyfikatów (gwarancja 80% średniej ceny rynkowej) jedynie dla instalacji istniejących przed wejściem w życie nowej ustawy. Znacząco zakłóci to warunki rynkowej konkurencji, gdyż część instalacji będzie posiadać gwarancje ceny a część będzie zdana jedynie na system giełdy.

  1. Zablokowanie systemu aukcyjnego jako podstawy obrotu energią

W miejsce systemu ceny gwarantowanej ma zostać wprowadzony system aukcyjny. System ten zablokuje rozwój nowych instalacji, poprzez obowiązek podania ceny energii na okres 15 lat (z korektami inflacyjnymi) faworyzuje źródła konwencjonalne. Uniemożliwi to skok technologiczny oraz rozwój nowych miejsc pracy. Zastrzeżenia natury korupcjogennej stawia również system preselekcji podmiotów dopuszczanych do możliwości złożenia oferty na giełdzie. Umożliwi to Prezesowi URE uznaniowe dopuszczanie podmiotów do procedury składania ofert. Wątpliwy również od strony rynkowej jest obowiązek wniesienia kaucji (30 tys zł za każdy 1MW) oraz przedstawienie licznych dokumentów gwarancyjnych dla inwestycji. Łączny koszt udziału w aukcji dla przedsiębiorcy wyniesie nie mniej niż 50-60 tys zł. Nie będzie on dawał żadnej gwarancji zwrotu poniesionych nakładów a więc znacząco ograniczy rozwój instalacji, szczególnie mikroinstalacji, które mogłyby tworzyć miejsca pracy i mikroprzedsiębiorstwa na terenach wiejskich.

  1. Utworzenie systemu wsparcia dla polskich firm produkujących urządzenia OZE

Należy wprowadzić preferencje np. punktowe lub w zakresie poziomu dofinansowania dla OZE ze środków krajowych (przy środkach UE pojawiają się wątpliwości natury prawnej), dla podmiotów wdrażających urządzenia produkowane w Polsce. Należy również rozważyć oddzielny system wsparcia dla wdrażania do produkcji wyników badań B+R polskich naukowców w zakresie OZE. Pozwoli to na rozwój sektora produkcji urządzeń a przez to wygenerowanie nowych miejsc pracy.

Następny artykuł
Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj pikio.pl na: Google News