Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach: wzór, umowa zlecenie, doc
Pixabay
Wiadomości Pikio - 29 Kwietnia 2018

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach: wzór, umowa zlecenie, doc

Zaświadczenie o zatrudnieniu to dokument, z którym zetknie się niemal każda osoba aktywna na rynku pracy. Ważne jest więc, aby dowiedzieć się między innymi czym jest zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach, kto je wydaje, gdzie odnaleźć wzór i jak wygląda kwestia zaświadczenia o zatrudnieniu, gdy w grę wchodzi umowa zlecenie. 

Czym jest zaświadczenie o zatrudnieniu, kto je wydaje?

Zaświadczenie o zatrudnieniu to dokument, który coraz częściej jest nam w życiu potrzebny. Wydawany jest przez pracodawcę na prośbę pracownika. Zakład pracy ma obowiązek wydać osobie zatrudnionej zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach. Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach jest tym samym co zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.

Co zawiera zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach?

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach zawiera elementy, które są typowe dla tego typu dokumentów. Znajdziemy w nim pieczęć zakładu pracy, dane identyfikacyjne firmy (NIP, REGON, nazwę i dane adresowe) datę wydania, dane pracownika wraz z adresem zamieszkania, numer PESEL (ewentualnie numer i serię dowodu osobistego albo paszportu), nazwę pracodawcy oraz potwierdzenie, że dana osoba tam pracuje. W dokumencie znajdują się również takie elementy jak: data rozpoczęcia pracy, rodzaj i czas obowiązywania umowy, podpis osoby upoważnionej oraz artykuł 233 Kodeksu Karnego informujący o tym, że za podanie nieprawdy grozi odpowiedzialność karna. Naturalnie dokument zawiera również informacje o zarobkach pracownika. Dane o wynagrodzeniu są szczególnie istotne w związku z przeznaczeniem zaświadczenia i przypadków, w których jest ono wymagane. Zaświadczenie często zawiera również informacje na takie tematy jak: urlop macierzyński, urlop rodzicielski czy urlop bezpłatny. Jeśli pracownik przebywa na takim urlopie, zakład pracy powinien uwzględnić tę informację w zaświadczeniu. Jak widać, oprócz elementów obowiązkowych, zaświadczenie zawiera elementy fakultatywne oraz takie, które zależą od tego jaka instytucja jest jego adresatem, kogo dotyczy i w jakim celu dokument zostaje wydany.

Kiedy wymagane jest zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach?

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach jest coraz częściej wymaganym dokumentem w życiu codziennym. Nic więc dziwnego, że internauci coraz częściej wyszukują informacji na ten temat. Jest ono niezbędne podczas załatwiania formalności w takich finansowych kwestiach jak: ubieganie się o kredyt lub pożyczkę, jak również o alimenty. Najczęściej dokumentem interesują się klienci banków. Dla przykładu banki PKO czy Bank Pekao wymagają zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu przy okazji wniosków kredytowych. Posiadanie takiego dokumentu zwiększa bowiem naszą zdolność kredytową. Zaświadczenie jest również przydatne podczas zakupu towarów na raty. Instytucje zajmujące się tymi sprawami chcą bowiem wiedzieć czy dana osoba pozostaje w stosunku pracy oraz jakie dochody osiąga z tytułu zatrudnienia. Zaświadczenie jest bowiem rzetelnym i wiążącym dokumentem, którego treść jest obwarowana sankcją karną za podawanie fałszywych danych. To właśnie dlatego zaświadczenie jest również często wymagane w przypadku ubiegania się o dofinansowanie. Dokument może zawierać również dane na temat ewentualnego obciążenia komorniczego. Ta informacja jest bardzo istotna dla wszelkiego rodzaju instytucji kredytowych.

Co jeśli pracownik zmienił pracodawcę?

Jeśli pracownik zmienił pracodawcę, a potrzebuje zaświadczenia o wynagrodzeniu lub odprowadzanych do ZUS składek, może zwrócić się do poprzedniego zakładu pracy z prośbą o wydanie podobnego dokumentu.

Zaświadczenie o zatrudnieniu do przedszkola

Zaświadczenie o zatrudnieniu do przedszkola jest kolejnym przypadkiem, z którym muszą zmierzyć się rodzice małego dziecka. Jest ono łudząco podobne do tego, które wydaje się na potrzebę ubiegania się o kredyt czy alimenty. Różni się jedynie tym, że zwykle jest w nim napisane, iż zostaje wydane przez zakład pracy celem przedłożenia w przedszkolu na potrzeby rekrutacji. Dostarczenie zaświadczenia o zatrudnieniu do przedszkola znacznie zwiększy szanse rodziców. Dzięki temu placówka będzie wiedzieć, że rodzice będą w stanie uiszczać regularne wpłaty, jak również potwierdzona zostanie celowość przyjęcia dziecka do przedszkola. Jeśli bowiem rodzice są zatrudnieni, naturalnym jest, iż trudniej jest się im zajmować małym dzieckiem bez uszczerbku dla pracy lub wychowania pociechy.

Jakie zarobki są ujawnione w zaświadczeniu?

W zaświadczeniu o zatrudnieniu i zarobkach najczęściej podane jest wynagrodzenie brutto z ostatnich trzech miesięcy. Co w przypadku, gdy w ciągu ostatnich trzech miesięcy doszło do zmiany kwoty zarobku? Wtedy podaje się uśrednione wynagrodzenie brutto. Pracodawca ma możliwość wydania zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu z informacją o zarobku z dłuższego okresu niż trzy miesiące. Może być to dla pracownika korzystne rozwiązanie w przypadku, gdy jego wcześniejsze zarobki były wyższe. Naturalnie w sytuacji, gdy te były niższe, a pracownik uzyskał podwyżkę, nie jest to opłacalne dla osoby zatrudnionej, która powinna zgłosić się do pracodawcy i poprosić o uwzględnienie w zaświadczeniu jedynie ostatnich trzech miesięcy.

Zaświadczenie o zatrudnieniu kierowcy

Częstym pytaniem są kwestie zaświadczenia o zatrudnieniu konkretnego rodzaju pracowników, na przykład kierowcy. W tego typu dokumencie oprócz klasycznych elementów takich jak: dane identyfikacyjne zakładu oraz osoby zatrudnionej, wymiar etatu, rodzaj umowy, wynagrodzenie brutto, daty wydania zaświadczenia, zawierają również informacje charakterystyczne dla danego zawodu. W przypadku kierowcy będą to na przykład informacje na temat wieku. Warto zaznaczyć, że tylko osoby mające ukończone 21 lat mogą wykonywać transport drogowy rzeczy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony do 7,5 tony. Zaświadczenie zawiera również informacje na temat prawa jazdy (jego numeru i kategorii) oraz typów przewozów wykonywanych przez kierowcę oraz przedsiębiorcę. W dokumencie znajdziemy również poświadczenie spełnienia wymagań ustawy o transporcie drogowym między innymi na podstawie takich elementów jak: - orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy wraz z terminem jego ważności - orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy, - zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego w zakresie przewozu osób lub rzeczy

Zaświadczenie o zatrudnieniu: umowa zlecenie

Zaświadczenie o zatrudnieniu przy umowie zlecenie jest podobne do zwykłego dokumentu dla osób na umowie o pracę. Oprócz klasycznych elementów znajdziemy w nim oświadczenie firmy skonkretyzowanej danymi identyfikacyjnymi, że dana osoba świadczyła na jej rzecz usługi na podstawie umowy zlecenie. W dokumencie zawarty jest okres, w którym świadczone były usługi. Firma w oświadczeniu wpisuje nazwę stanowiska lub rodzaj wykonywanej pracy. Naturalnie nie może obejść się bez informacji na temat wynagrodzenia. W przypadku umów zlecenie, często dane o zarobkach podawane są z okresu dłuższego niż 3 miesiące. Spotyka się zaświadczenia, w których firmy poświadczają, że dana osoba świadczyła usługi przez takie okresy jak 18 miesięcy. Argumentowane jest to tym, iż przy umowie zlecenie stabilność zatrudnienia jest znacznie mniejsza niż na przykład w przypadku umowy o pracę. W zaświadczeniu o zatrudnieniu i zarobkach przy umowie zlecenie firma oświadcza również czy w związku z zatrudnieniem na umowę zlecenie odprowadzała do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składki emerytalne, rentowe oraz na Fundusz Pracy.

Zaświadczenie o zatrudnieniu bez wynagrodzenia, bezrobotny, student, urlop bezpłatny

Możliwe jest wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu bez wynagrodzenia. Takim rozwiązaniem szczególnie zainteresowani są bezrobotni, studenci oraz osoby przebywające na urlopie bezpłatnym. W takim przypadku możliwe jest wydanie przez zakład pracy zaświadczenia o zatrudnienia bez informacji o wynagrodzeniu. Student może poprosić o zaświadczenie w przypadku, gdy chce udowodnić na uniwersytecie, że wykonuje pracę odpowiadającą jego kierunkowi studiów. To z kolei ma na celu zaliczenia tej działalności jako praktyki studenckie. Możliwość uzyskania tego typu dokumentu ma również osoba bezrobotna, która jest zarejestrowana w urzędzie pracy. Najczęściej będzie prosić o zaświadczenie w celu otrzymania dodatku aktywizacyjnego. Po zaświadczenie do zakładu pracy, w którym jest zatrudniony, zgłasza się również pracownik, który w danym momencie przebywa na urlopie bezpłatnym.

Zaświadczenie o zatrudnieniu, fałszerstwa

Niestety często dochodzi do różnego rodzaju fałszerstw dotyczących zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu. Tego typu naganne praktyki są stosowane przez osoby, które chcą wyłudzić kredyt lub pożyczkę, albo kupić towar na raty. Podobne przypadki występują podczas rekrutacji do przedszkoli. Często rodzice chcąc, aby dziecko trafiło do przedszkola, dokonują fałszerstw zaświadczeń będąc zatrudnionymi "na czarno". Ta ostatnia kwestia regularnie wywołuje społeczne dyskusje na temat rekrutacji do przedszkoli.

Zaświadczenie o zatrudnieniu: wzór, doc, pdf, Gofin

Wzór zaświadczenia o zatrudnieniu jest łatwo dostępny w internecie. Znajdziemy wzory zarówno w formacie doc, jak i pdf. Wzory różnią się od siebie elementami zawartymi w zaświadczeniu, aczkolwiek różnice dotyczą najczęściej elementów fakultatywnych, a nie obowiązkowych. Zanim jednak zdecydujemy się na wydruk, sugerujemy porównać kilka dokumentów, by wybrać najbardziej kompletny. Zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach dotyczące specjalistycznych zawodów, których dokumenty wymagają większej ilości informacji (na przykład kierowcy) również są dostępne w internecie. Najlepiej na własną rękę upewnić się, że nasza konkretna profesja nie wymaga dodatkowych elementów w zaświadczeniu. Wiarygodny wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu możemy znaleźć na przykład wśród druków portalu Gofin, czyli serwisu internetowego z zakresu podatków, księgowości, rachunkowości i właśnie prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Poniżej zamieszczamy przykłady ogólnych zaświadczeń. Zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniuZaświadczenie o zatrudnieniu do przedszkola

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj pikio.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News