Sejm

Sejm

Sejm jest pierwszą izbą parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej, najwyższym organem władzy ustawodawczej w kraju. Instytucja powstała już w 1493 roku i jest podstawą polskiego parlamentaryzmu.

  • Pełna nazwa: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Sejm RP
  • Rok założenia: 1493
  • Liczba członków: 460
  • Kadencja sejmu: 4 lata
  • Adres: Wiejska nr 4/6/8
  • Instagram: @sejmrp
  • Facebook: @KancelariaSejmu
  • Twitter: @KancelariaSejmu

 

Sejm: historia

Historia instytucji Sejmu sięga aż do średniowiecza. Pierwszym historycznie udokumentowanym sejmem był Sejm w Chęcinach, zwołany przez Władysława Łokietka 26 maja 1331 roku. Pierwszy Sejm Walny, w czasie którego wyłoniła się izba poselska, odbył się w 1493 roku. Wtedy była to jedynie reprezentacja szlachty - element jednego z przywilejów szlacheckich.

W ramach konstytucji nihil novi z 1505 roku ograniczono wpływy króla na państwo i przeniesiono ogromną część władzy ustawodawczej na Sejm i szlachtę. W czasach kryzysu RP z XVIII wieku Sejm był często zrywany przez skorumpowaną szlachtę. Nie przeszkodziło to jednak w uchwaleniu Konstytucji 3 maja przez sejm czteroletni w 1791 roku.

W czasie II RP Sejm stał się centralnym organem władzy państwowej. Jego siłę podkopał dopiero przewrót majowy, gdy zwierzchnia władza zaczęła należeć do prezydenta. W czasie PRL-u Sejm sprawował rolę fasadową, zasiadały w nim tylko PZPR i zaakceptowane przez nią partie satelickie.

 

Sejm: funkcje

Podstawową funkcją Sejmu jest funkcja prawodawcza. Do obowiązków posłów należy uchwalanie ustaw i uchwał, i określanie kierunków działalności państwa. Ratyfikuje on też umowy międzynarodowe i stanowi normy konstytucyjne.

Ponadto Sejm udziela wotum zaufania Radzie Ministrów i powołuje na najwyższe stanowiska w państwie - takie jak Trybunał Stanu, Trybunał Konstytucyjny, czy Rada Polityki Pieniężnej.

Bardzo ważną funkcją Sejmu jest też funkcja kontrolna, w ramach której posłowie mogą udzielać wotum nieufności rządowi lub poszczególnym ministrom. Mogą też żądać informacji na temat działalności rządu i przeprowadzać kontrolę władzy wykonawczej. Ważne są też interpelacje i zapytania poselskie, czyli możliwość indywidualnego zwracania się członków Sejmu do rządzących.

 

Sejm: skład

Liczebność Sejmu została ustalona w ustawie i wynosi 460 posłów. Osoby zajmujące miejsca poselskie są wybierane w wyborach parlamentarnych, w których głosować mogą uprawnieni obywatele od 18 roku życia. Bierne prawo wyborcze nabiera się w wieku 21 lat - oznacza to, że posłem można zostać od 21. roku życia.

W wyniku wyborów obywatele oddają swoje głosy na partie polityczne, których przedstawiciele wchodzą w skład przyszłego Sejmu. Aby wejść do Sejmu partia polityczna musi przekroczyć próg wyborczy, wynoszący obecnie 5%.

 

ZOBACZ TAKŻE:

Andrzej Duda, Jarosław Kaczyński, Joachim Brudziński